Mängdberäkningar


Vi utför grundliga mängdberäkningar åt såväl byggherrar som entreprenörer. Med våra beräkningar som grund uppnås högre grad av precision i kalkylen över projektet som helhet.

Exempel på tjänster inom detta område är

  • Mängdberäkningar på ett tidigt stadium som grund för byggkalkyler.
  • Mängdförteckningar i anbudsskedet inom bygg- och markentreprenader
  • Mängdkontroll
  • Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning innebär att beställaren bekostar upprättandet av mängdförteckningen i samband med anbudsförfrågan. Förteckningen kan sedan erbjudas anbudslämnarna som en tjänst i form av en kostnadsfri service.

Anbudslämnaren väljer själv om befintlig mängdförteckning ska användas eller om en egen ska upprättas.

Stor erfarenhet av mängdberäkningar

Vår erfarenhet av mängdförteckningar är stor, inte minst för större kunder. Tillsammans med upprättandet av mängdförteckningar genomför vi kalkyler av tidsåtgång och pris. Kontinuerlig uppföljning görs för att uppnå bästa möjliga förhandlingsläge i anslutning till revideringstillfället.
​​​​​​​
Kontakta oss för mer information
mangdberakningarmangdberakningar
mangdberakningar
mangdberakningar