Mängdberäkningar


Vi utför grundliga mängdberäkningar åt såväl byggherrar som entreprenörer. Med våra beräkningar som grund uppnås högre grad av precision i kalkylen över projektet som helhet.

Exempel på tjänster inom detta område är

  • Mängdberäkningar på ett tidigt stadium som grund för byggkalkyler.
  • Mängdförteckningar i anbudsskedet inom bygg- och markentreprenader
  • Mängdkontroll
  • Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning innebär att beställaren bekostar upprättandet av mängdförteckningen i samband med anbudsförfrågan. Förteckningen kan sedan erbjudas anbudslämnarna som en tjänst i form av en kostnadsfri service.

Anbudslämnaren väljer själv om befintlig mängdförteckning ska användas eller om en egen ska upprättas.


Kontakta oss för mer information
mangdberakningarmangdberakningar
mangdberakningar
mangdberakningar