Mängdberäkningar


Vi utför grundliga mängdberäkningar åt såväl byggherrar som entreprenörer. Med våra beräkningar som grund uppnås högre grad av precision i kalkylen över projektet som helhet.

Exempel på tjänster inom detta område är

  • Mängdberäkningar på ett tidigt stadium som grund för byggkalkyler.
  • Mängdförteckningar i anbudsskedet inom bygg- och markentreprenader
  • Mängdkontroll
  • Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning vid anbudsförfrågan

Fast mängdförteckning innebär att beställaren bekostar upprättandet av mängdförteckningen i samband med anbudsförfrågan. Förteckningen kan sedan erbjudas anbudslämnarna som en tjänst i form av en kostnadsfri service.

Anbudslämnaren väljer själv om befintlig mängdförteckning ska användas eller om en egen ska upprättas.


Kontakta oss för mer information
mangdberakningarmangdberakningar
mangdberakningar
mangdberakningar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för Mängdberäkningar: